เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการ

ขอรับคำปรึกษา

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ หรือคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ " RISMEP " (Regional Integrated SME Promotion Mechanism) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด การขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้เราเป็นผู้ช่วย แล้วจะรู้ว่าเรื่องธุรกิจ มันไม่ยากอย่างที่คิด

ประกาศระบบ

RISMEP APPLICATION

RISMEP APPLICATION

RISMEP Version2

RISMEP มัชชาดาไหมไทย

RISMEP บ้านครัวไทย

RISMEP กุยช่ายหยก

RISMEP นิเวทย์กระเทียมดอง

RISMEP

รับชมทั้งหมด


E-Newsข่าวสาร


Brain Strom ที่ปรึกษาจาก 11 ศภ. พร้อมส่วนกลาง มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย SP เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ SMEs”

17 สิงหาคม 2564 เวลา 18:11 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2564 : กรุงเทพ กบ.กข.กสอ. ร่วมกับบริษัท KCT Academy จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยรูปแบบเครือข่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์การทำงานร่วมกันด้วยเครือข่ายของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ในการให้บริการส่งเสริม และสนับสนุน SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้มีประเด็นในการหารือประกอบด้วย บทบาทและความสำคัญของที่ปรึกษา วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บริการ SMEs ทั้งในท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บริการ SMEs ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีที่ปรึกษา (SP) ที่ทำงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 จังหวัดและที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับ กข.กสอ. รวมทั้งสิ้น 22 คน

อ่านต่อ

กสอ. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้เป็น Facilitator ที่ดีพร้อม

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:49 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 : กข.กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้สร้างกลไก RISMEP (Facilitator Training)” ผ่านระบบออนไลน์ zoom ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2, 4 และ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีนายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายรักษ์ เจริญศิริ นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs ประจำปีงบประมาณ 2564 การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสร้างเครือข่ายในการสร้างเครือข่ายบริการส่งเสริม SME เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ศภ.กสอ. ในการทำหน้าที่เป็นผู้สร้างเครือข่าย (Facilitator) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ RISMEP ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทบาท Facilitator ในโลกยุคใหม่ รูปแบบและกระบวนการ Facilitation ต่างๆ เทคนิคการตั้งคำถามและการฟังเพื่อค้นหาปัญหา เทคนิคการจับประเด็นปัญหาสไตล์ Shindan way เป็นต้น การสัมมนาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ ศภ. 1-11 และเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 35 คน

อ่านต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี เรื่อง “การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี” และการใช้ระบบ RISMEP WEB

2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:39 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะทำงานเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี เรื่อง “การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี” และการใช้ระบบ RISMEP WEB APPLICATION ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ภายใต้กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME จากห้องประชุม ศภ.8กสอ. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงาน BDS และ SP เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 ท่าน วาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ 1. เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 2. การพิจารณาช่วยเหลือ ส่งต่อผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ 3. การแนะนำการใช้ระบบ RISMEP WEB APPLICATION แก่หน่วยงานเครือข่ายและที่ปรึกษา ผลของการประชุม : 1. มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 2. สามารถส่งต่อบริการให้หน่วยงานเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่แสดงความประสงขอรับบริการจากเครือข่าย จำนวน 10 ราย โดย นางเฉลา ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ นางสาวอุดมรัตน์ วุฒิสาร ผกบ.ศภ.8 กสอ. นางกัญญานิษฐ์ เปี่ยมวิไล นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นางสาวศุภาลัย การบรรจง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นางสาวเทพสุดา สุดเสนาะ นักวิชาการอุตสาหกรรมและนายปรีดี สว่างศรี ช่างเครื่องมือกล ทำหน้าที่เป็นเลขาในการประชุม

อ่านต่อ

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ นำอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm)

6 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ นำอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm) ???? อยากรอด ต้องรู้ ✌️! ! ร่วมสู้โควิด-19 ???? สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดคลัสเตอร์โรงงาน ทั้งยังสามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อได้ ✌️ พบกับ #9หัวข้อที่ต้องรู้ พร้อมแนวทางการบริหารองค์กรในการลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฟังกันสด ๆ ทั้ง 5 วัน ผ่านทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม (10-11, 14-15 และ 18 มิถุนายน 2564) ✌️ เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนและถอดบทเรียน จากสถานประกอบการที่ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาได้จริงในหลากหลายรูปแบบ ประยุกต์ใช้ ✅ #ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ✅ #การใช้เทคโนโลยีลดความแออัด และ ✅ #แนวปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยท่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจได้ด้วยตนเอง ???? ???? ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเพื่อรับฟังความรู้และร่วมเป็นเครือข่าย #DIPromFightCovid-19 ได้ที่ https://shorturl.asia/woCIE แล้วพบกันนะคะ ???? https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZWkEylqsCaS.../viewform

อ่านต่อ

อ่านต่อทั้งหมด

ปฏิทิน

พื้นที่

ประเภทข้อมูล