เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการ

ขอรับคำปรึกษา

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ หรือคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ " RISMEP " (Regional Integrated SME Promotion Mechanism) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด การขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้เราเป็นผู้ช่วย แล้วจะรู้ว่าเรื่องธุรกิจ มันไม่ยากอย่างที่คิด

RISMEP APPLICATION

RISMEP APPLICATION

RISMEP Version2

RISMEP มัชชาดาไหมไทย

RISMEP บ้านครัวไทย

RISMEP กุยช่ายหยก

RISMEP นิเวทย์กระเทียมดอง

RISMEP

รับชมทั้งหมด


E-Newsข่าวสาร


Kick off RISMEP อำนาจเจริญ รวมพลังหน่วยงานเครือข่าย ช่วยเหลือ SMEs

18 ธันวาคม 2563 เวลา 23:46 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

จ.อำนาจเจริญ : วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 โดยนายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม และนางแพงศรี พงษ์เกษม ร่วมกับ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย น.ส.ณัฐพร สุขพลอย และนายชนสรณ์ ทับทิมทอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental Scan)” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นของหน่วยงานเครือข่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย กข.กสอ. ศภ.7 กสอ. และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ใน จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และสมาพันธ์ SME ไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ซึ่งข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ จะใช้เป็นตัวกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของเครือข่ายฯ ที่ใช้ในการสนับสนุน และส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ต่อไป

อ่านต่อ

ปัตตานีผนึกกำลังเครือข่าย RISMEP สู่การส่งเสริมและพัฒนา SMEs

17 ธันวาคม 2563 เวลา 16:58 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 17 ธ.ค. 63 : ศภ.11 พร้อมด้วย กข.กสอ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สอจ. ปัตตานี และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 16 หน่วยงาน จัดการประชุมทำแผนปฏิบัติการ(action plan) ภายใต้กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ณ ห้องประชุม สอจ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโดยในช่วงแรกเป็นการแนะนำตัว ของหน่วยงานในเครือข่าย จากนั้นเป็นชี้แจงผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ RISMEP ปี 2564 ตามแนวทางการดำเนินโครงการ แนวทางที่ 2 และการใช้งานระบบ RISMEP ในการส่งต่อบริการ โดย กข.กสอ. จากนั้นเป็นการทำ workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)และในช่วงท้ายของการประชุมเป็นการ นำเสนอ เคสช่วยเหลือผู้ประกอบการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งต่อบริการให้ความช่วยเหลือภายในเครือข่าย RISMEP ปัตตานี โดยได้เคสที่จะดำเนินการร่วมกันจำนวน 5 เคส และจะนัดหมายออกหน่วยให้บริการร่วมกัน ต่อไป

อ่านต่อ

กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม สานต่อ RISMEP อุตรดิตถ์

16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:19 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

จ.อุตรดิตถ์ : 14-15 ธันวาคม 2563 กบ.กข.กสอ. โดย น.ส.อัจจิมา ดาราฉาย และ น.ส.ณัฐพร สุขพลอย ติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดย ผอ.สุนีย์ แก้วสมศรี ผกบ.ศภ.2 กสอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่อุตรดิตถ์ (Action Paln) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์ SME ไทย สภาอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง Action Plan ดังกล่าวจะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาวิธีการและช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ต่อไป

อ่านต่อ

สกลนครรวมทีมผลักดันเครือข่าย RISMEP สู่การส่งเสริมและพัฒนา SMEs

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:26 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 24 พ.ย. 63 : ศภ.5 และกข.กสอ. ร่วมกับ สอจ. พร้อมทั้งหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 14 หน่วยงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธาน ในช่วงแรกเป็นการทำความรู้จักโครงการ RISMEP และแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ RISMEP โดยคุณนิษฐนัญญ์ เทพสุข และคุณนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ กข.กสอ. ต่อจากนั้น เป็นการหารือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาง ศภ.5 สอจ.และหน่วยงานเครือข่ายมีมติใ้ห้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะร่วมกันผลักดันส่งเสริมในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและสมุนไพรในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงาน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ ตามแนวยุทธศาสตร์จังหวัด "มหานครแห่งพฤษเวช" ของจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นที่ได้จากการประชุมกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อยกระดับและพัฒนากัญชงและกัญชา สู่ธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

อ่านต่อ

อ่านต่อทั้งหมด

ปฏิทิน

พื้นที่

ประเภทข้อมูล