ไหมไหมถักทอ

ไหมไหมถักทอ


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : ธุรกิจค้าขายเสื้อผ้า แบบตัดเย็บ

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขา

สาขา : ไหมไหมถักทอ

ที่ตั้ง :