ค้นหากิจกรรม/สัมมนา

ค้นหา

จังหวัด


สอนการใช้งานระบบ RISMEP


กิจกรรม 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:28
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม : 0/5

สอนการใช้งานระบบ RISMEP

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย RISMEP ในจังหวัดชัยภูมิ


กิจกรรม 22 กันยายน 2563 เวลา 09:00
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย RISMEP ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการ SMEs ที่เป็นหน่วยงานให้บริการส่งเสริม SMEs (BDSP) ,ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) และสมาชิกในหน่วยงานให้บริการ SMEs ได้รับทราบรูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการ RISMEP ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการสนับสนุน SMEs และวิสาหกิจชุมชน ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผ่านช่องทางการให้บริการของเครือข่าย

อ่านต่อ

RISMEP ตรัง


กิจกรรม 15 กันยายน 2563 เวลา 07:19
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม : 0/0

กำกับติดตาม RISMEP ตรัง

อ่านต่อ

RISMEP ร้อยเอ็ด


กิจกรรม 15 กันยายน 2563 เวลา 07:18
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม : 0/0

เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฑณฆ?ฎญ

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการยุควิกฤติเศรษฐกิจโควิด 19 เจ้าของธุรกิจปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด


กิจกรรม 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม : 0/0

สัมมนาเชิงปฏิบัติการยุควิกฤติเศรษฐกิจโควิด 19 เจ้าของธุรกิจปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด

อ่านต่อ

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ RISMEP ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดระยอง


กิจกรรม 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ RISMEP ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดระยอง

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ยุค 4.0” จังหวัดเพชรบูรณ์


กิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ยุค 4.0” ภายใต้กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษิต อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ

กบ.กข.กสอ. หารือ SME Development Bank เรื่องปั้นธุรกิจ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน


กิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กบ.กข.กสอ. หารือ SME Development Bank เรื่องปั้นธุรกิจ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แบบบูรณาการภายใต้โครงการ Rismep ณ จังหวัดนครสวรรค์


กิจกรรม 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

เสนอแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ RISMEP ปีงบประมาณ 2563 ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ณ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

ประชุมเครือข่าย การทำแผนปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย


กิจกรรม 2 มีนาคม 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมเครือข่าย การทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ RISMEP ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ประชุมเครือข่าย อนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดศรีสะเกษ


กิจกรรม 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมเครือข่าย อนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ จังหวัดระยอง


กิจกรรม 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ จังหวัดระยอง

อ่านต่อ

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดราชบุรี


กิจกรรม 29 มกราคม 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดปัตตานี


กิจกรรม 28 มกราคม 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดปัตตานี ปี 2563

อ่านต่อ

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ จังหวัดหนองบัวลำภู


กิจกรรม 24 มกราคม 2563 เวลา 08:30
โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

เพิ่มเติม