ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แบบบูรณาการภายใต้โครงการ Rismep ณ จังหวัดนครสวรรค์