ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ RISMEP ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดระยอง