เตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย RISMEP ในจังหวัดชัยภูมิ


เนื้อหา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย RISMEP ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการ SMEs ที่เป็นหน่วยงานให้บริการส่งเสริม SMEs (BDSP) ,ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) และสมาชิกในหน่วยงานให้บริการ SMEs ได้รับทราบรูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการ RISMEP ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการสนับสนุน SMEs และวิสาหกิจชุมชน ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ผ่านช่องทางการให้บริการของเครือข่าย