ข่าวสาร

ค้นหา

จังหวัด


กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม RISMEP จ.สตูล

2 เมษายน 2564 เวลา 10:52 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 จ.สตูล : กบ.กข.กสอ. เข้าร่วมประชุม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจในพื้นที่ จ.สตูล” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) สำหรับสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข.กสอ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และนางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เป็นผู้กล่าวแนะนำระบบ RISMEP Application รวมถึงการหารือแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย RISMEP และเครือข่ายที่ปรึกษา SP ในพื้นที่ จ.สตูล โดยนายสิริชัย บัวมาก (SP สงขลา) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เจ้าหน้าที่ ศภ.11 กสอ. และเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 23 คน จากนั้น ได้เข้าพบนายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อชี้แจง และแนะนำรายละเอียดโครงการ RISMEP โดยขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่าย และผลักดันเครือข่ายให้สามารถส่งเสริม SMEs ได้อย่างมีศักยภาพ ต่อไป

อ่านต่อ

ศภ.9 กสอ.ขับเคลื่อน RISMEP ชลบุรี มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย

10 มีนาคม 2564 เวลา 19:58 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 มอบหมายให้ นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และ นางสาวอรพิน พุฒิพัตร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME (RIMEP) จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และปรับแผนกิจกรรม Action Plan การดำเนินงานโครงการ RISMEP โดยมีการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม ดังนี้ 1. การทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ และการฝึกอบรมในการพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการในพื้นที่ 2. การอนุมัติแผน (Action Plan) 3. การติดตามประเมินผลการทำงานของเครือข่าย 4. การพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (SP) ฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 โดย ศภ.9 กสอ. 5. พัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน โดย เครือข่าย RISMEP ชลบุรี 6. หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันช่วยเหลือ SME โดยการออกบูธช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำ (Service Conference) โดยมีสมาขิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 คน และมีเจ้าหน้าที่จาก กข.กสอ. เข้าร่วมชี้แจงการใช้งานระบบส่งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายต่อไป

อ่านต่อ

ศภ.1 กสอ. ลงพื้นที่สร้างเครือข่าย RISMEP จังหวัดลำปาง มุ่งใช้พลังเครือข่ายยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME

10 มีนาคม 2564 เวลา 19:57 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2564 จ.ลำปาง : นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME โดยมีนายสุภกิจ ชัยเมืองเลน ผกบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างแผนกลยุทธ์การให้บริการ SME ของเครือข่ายหน่วยงานให้บริการ SME จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยรูปแบบการสัมมนา เป็นการแบ่งกลุ่ม Workshop ระดมความคิดเห็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. “พลังของเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” 2. “การวิเคราะห์ศักยภาพการให้บริการ SME เครือข่าย RISMEP ลำปาง” และ 3. “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” การสัมมนาในวันนี้ มีหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน จาก 15 หน่วยงาน ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

Start to Grow โอกาสของ SME และ Startup ไทยในการเข้าถึงแหล่งทุน

25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:46 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

Start to Grow เว็บไซต์ที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และ Startup ได้ค้นพบช่องทางระดมทุนผ่านตลาดทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและขนาดของธุรกิจ ผ่านเมนูหัวข้อ “สำรวจตัวเอง” พร้อมทำความรู้จักกับวิธีเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนในอีกหลากหลายวิธี เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของท่าน ผ่านเมนูหัวข้อ “เครื่องมือระดมทุน” และ “แหล่งข้อมูลระดมทุน” ให้ Start to Grow เป็นอีกหนึ่งโอกาสของท่านในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน เข้าชมได้แล้ววันนี้ทาง www.sec.or.th/starttogrow

อ่านต่อ

กข.กสอ. เสริมแกร่ง SP ช่วยธุรกิจ SME เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด Lean Environment

22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:48 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ : 22 ก.พ. 64 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระชับองค์กร สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Lean Environment“ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 22, 25 ก.พ. 64 และ 1, 4, 8 มี.ค. 64 และจะมีการฝึกปฏิบัติการนำเสนอ ระหว่างวันที่ 15 - 17 มี.ค.64 โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีทักษะ และองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการจัดการปัญหามลพิษที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทาง กข.กสอ. จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

อ่านต่อ

กข.กสอ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:22 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : กบ.กข.กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชงและกัญชา เป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ สามารถให้บริการธุรกิจอุตสาหรรม กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ได้ โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผอ.ศภ. 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากนั้น นางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ และนางสาวนิษฐนัญญ์ เทพสุข (กบ.กข.กสอ.) ได้แนะนำวิธีการใช้งานระบบ I-Industry และ ระบบ ThaiSP หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการแนะนำระบบ RISMEP และแนวทางการ Consult Online ผ่านระบบ RISMEP

อ่านต่อ

Kick off RISMEP อำนาจเจริญ รวมพลังหน่วยงานเครือข่าย ช่วยเหลือ SMEs

18 ธันวาคม 2563 เวลา 23:46 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

จ.อำนาจเจริญ : วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 โดยนายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม และนางแพงศรี พงษ์เกษม ร่วมกับ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย น.ส.ณัฐพร สุขพลอย และนายชนสรณ์ ทับทิมทอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental Scan)” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นของหน่วยงานเครือข่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย กข.กสอ. ศภ.7 กสอ. และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ใน จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และสมาพันธ์ SME ไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ซึ่งข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ จะใช้เป็นตัวกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของเครือข่ายฯ ที่ใช้ในการสนับสนุน และส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ต่อไป

อ่านต่อ

ปัตตานีผนึกกำลังเครือข่าย RISMEP สู่การส่งเสริมและพัฒนา SMEs

17 ธันวาคม 2563 เวลา 16:58 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 17 ธ.ค. 63 : ศภ.11 พร้อมด้วย กข.กสอ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สอจ. ปัตตานี และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 16 หน่วยงาน จัดการประชุมทำแผนปฏิบัติการ(action plan) ภายใต้กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ณ ห้องประชุม สอจ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโดยในช่วงแรกเป็นการแนะนำตัว ของหน่วยงานในเครือข่าย จากนั้นเป็นชี้แจงผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ RISMEP ปี 2564 ตามแนวทางการดำเนินโครงการ แนวทางที่ 2 และการใช้งานระบบ RISMEP ในการส่งต่อบริการ โดย กข.กสอ. จากนั้นเป็นการทำ workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)และในช่วงท้ายของการประชุมเป็นการ นำเสนอ เคสช่วยเหลือผู้ประกอบการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งต่อบริการให้ความช่วยเหลือภายในเครือข่าย RISMEP ปัตตานี โดยได้เคสที่จะดำเนินการร่วมกันจำนวน 5 เคส และจะนัดหมายออกหน่วยให้บริการร่วมกัน ต่อไป

อ่านต่อ

กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม สานต่อ RISMEP อุตรดิตถ์

16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:19 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

จ.อุตรดิตถ์ : 14-15 ธันวาคม 2563 กบ.กข.กสอ. โดย น.ส.อัจจิมา ดาราฉาย และ น.ส.ณัฐพร สุขพลอย ติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดย ผอ.สุนีย์ แก้วสมศรี ผกบ.ศภ.2 กสอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่อุตรดิตถ์ (Action Paln) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์ SME ไทย สภาอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง Action Plan ดังกล่าวจะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาวิธีการและช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ต่อไป

อ่านต่อ

สกลนครรวมทีมผลักดันเครือข่าย RISMEP สู่การส่งเสริมและพัฒนา SMEs

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:26 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 24 พ.ย. 63 : ศภ.5 และกข.กสอ. ร่วมกับ สอจ. พร้อมทั้งหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 14 หน่วยงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธาน ในช่วงแรกเป็นการทำความรู้จักโครงการ RISMEP และแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ RISMEP โดยคุณนิษฐนัญญ์ เทพสุข และคุณนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ กข.กสอ. ต่อจากนั้น เป็นการหารือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาง ศภ.5 สอจ.และหน่วยงานเครือข่ายมีมติใ้ห้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะร่วมกันผลักดันส่งเสริมในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและสมุนไพรในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงาน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ ตามแนวยุทธศาสตร์จังหวัด "มหานครแห่งพฤษเวช" ของจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นที่ได้จากการประชุมกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อยกระดับและพัฒนากัญชงและกัญชา สู่ธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

อ่านต่อ

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาที่บูธ ก.ล.ต. “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 (Money Expo 2020)

21 ตุลาคม 2563 เวลา 08:45 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

เชิญชวนร่วมฟังสัมมนารูปแบบใหม่ ที่บูธ ก.ล.ต. “สถานีเรียนรู้การลงทุน” และเวทีกลาง ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 (Money Expo 2020) ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2563 ณ บูธ M9 อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดรับความรู้การลงทุน และทำความเข้าใจเรื่องการระดมทุนในบรรยากาศพูดคุยเป็นกันเองในสไตล์ fireside chat จาก influencer ด้านการเงินการลงทุน และการระดมทุน อาทิ คุณเคนหรือพี่ทุยแห่ง Money Buffalo โค้ชหนุ่ม (Money coach) หมอนัท แห่งคลินิกกองทุน และวิทยากรของ ก.ล.ต.

อ่านต่อ

ศภ.6 ร่วมกับ กข.กสอ. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขยายผลโครงการ RISMEP จ. ชัยภูมิ

25 กันยายน 2563 เวลา 08:40 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2563 ชัยภูมิ : ศภ.6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย RISMEP” ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างเครือข่าย RISMEP จ.ชัยภูมิ ในปีงบประมาณ 2564 สำหรับเนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย การแนะนำโครงการ RISMEP โดยเจ้าหน้าที่ ศภ.6 การระดมความคิดเห็น (Focus group) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน SMEs เพื่อระบุปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ในพื้นที่ และการนำเสนอระบบ RISMEP Application โดยเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. ในการนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

อ่านต่อ

RISMEP ตรัง ประชุมเครือข่าย เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่

15 กันยายน 2563 เวลา 22:51 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 15 ก.ย.63 ตรัง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 นำโดย นายเติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง นวอ.ชก นางสุระพิณ อินทสมบัติ นวอ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDSP) และเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดตรัง ภายใต้ กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 19 หน่วยงาน 25 คน ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ -แผนการถ่ายVideo Success Case ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 ราย -การทบทวน และปรับปรุงแผนงานปีงบประมาณ 2563 -ความชัดเจนในการส่งต่อบริการระหว่างเครือข่าย -การนำเสนอการใช้งานระบบ RISMEP Application -การมอบ X-Stand ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่หน่วยงานเครือข่าย จำนวน 4 หน่วยงาน ในการนี้มี นายชนสรณ์ ทับทิมทอง วศ.ปก. และนางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ นวอ. จากกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งแนะนำระบบ rismep ให้กับหน่วยงานเครือข่าย

อ่านต่อ

สอจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ ศภ.5 และ กข.กสอ. นำทีมเครือข่าย RISMEP ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

15 กันยายน 2563 เวลา 22:41 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 : นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นางรุ่งทิวา พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ กข.กสอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย อสจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนา SMEs จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินโครงการ RISMEP ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และร่วมพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคที่พบเจอพร้อมทั้งหาแนวทงการแก้ไขปัญหา และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ RISMEP ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มการจัดทำข้อมูล SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา SMEs มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

"โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!"

2 กันยายน 2563 เวลา 10:37 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ความสุข..ผลิตภาพ Happy ...Productive โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน SMEs หรือ SHAP ได้ดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs ไทย มาถึงระยะที่ 3 แล้ว ครั้งนี้ทางโครงการ เปิดรับสมัครจำนวน 80 สถานประกอบการ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - พฤศจิกายน - 2564 โดยสถานประกอบการที่้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ -สำรวจค่าความสุขขององค์กรโดย Happinometer - สื่อและองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรตามหลัก Happy Workplace จากทางโครงการและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนฯ -อบรมพัฒนาบุคลลากรด้านองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาผลิตภาพด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ - การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs - การให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนฯ ทั้งในด้านการสร้างสุขและการเพิ่ม Productivity - การติดตามและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ -ส่งเสริมประกวดองค์กรต้นแบบพร้อมร่วมรับรางวัล สถานประกอบการไหน ที่สนใจอยากจะ พัฒนาองค์กรให้มีความสุขพร้อมกับเพิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลย ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ

เพิ่มเติม