กสอ. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้เป็น Facilitator ที่ดีพร้อม


เนื้อหา

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 : กข.กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้สร้างกลไก RISMEP (Facilitator Training)” ผ่านระบบออนไลน์ zoom ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2, 4 และ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีนายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายรักษ์ เจริญศิริ นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs ประจำปีงบประมาณ 2564 การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสร้างเครือข่ายในการสร้างเครือข่ายบริการส่งเสริม SME เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ศภ.กสอ. ในการทำหน้าที่เป็นผู้สร้างเครือข่าย (Facilitator) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ RISMEP ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทบาท Facilitator ในโลกยุคใหม่ รูปแบบและกระบวนการ Facilitation ต่างๆ เทคนิคการตั้งคำถามและการฟังเพื่อค้นหาปัญหา เทคนิคการจับประเด็นปัญหาสไตล์ Shindan way เป็นต้น การสัมมนาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ ศภ. 1-11 และเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 35 คนโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม