Brain Strom ที่ปรึกษาจาก 11 ศภ. พร้อมส่วนกลาง มุ่งสู่การเป็นเครือข่าย SP เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ SMEs”


เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2564 : กรุงเทพ กบ.กข.กสอ. ร่วมกับบริษัท KCT Academy จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยรูปแบบเครือข่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์การทำงานร่วมกันด้วยเครือข่ายของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ในการให้บริการส่งเสริม และสนับสนุน SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้มีประเด็นในการหารือประกอบด้วย บทบาทและความสำคัญของที่ปรึกษา วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บริการ SMEs ทั้งในท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บริการ SMEs ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีที่ปรึกษา (SP) ที่ทำงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 จังหวัดและที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับ กข.กสอ. รวมทั้งสิ้น 22 คนโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม