สอจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ ศภ.5 และ กข.กสอ. นำทีมเครือข่าย RISMEP ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต


เนื้อหา

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 : นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นางรุ่งทิวา พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ กข.กสอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย อสจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนา SMEs จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินโครงการ RISMEP ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และร่วมพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคที่พบเจอพร้อมทั้งหาแนวทงการแก้ไขปัญหา และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ RISMEP ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มการจัดทำข้อมูล SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนา SMEs มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม