RISMEP ตรัง ประชุมเครือข่าย เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่


เนื้อหา

วันที่ 15 ก.ย.63 ตรัง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 นำโดย นายเติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง นวอ.ชก นางสุระพิณ อินทสมบัติ นวอ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDSP) และเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดตรัง ภายใต้ กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 19 หน่วยงาน 25 คน ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ -แผนการถ่ายVideo Success Case ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 ราย -การทบทวน และปรับปรุงแผนงานปีงบประมาณ 2563 -ความชัดเจนในการส่งต่อบริการระหว่างเครือข่าย -การนำเสนอการใช้งานระบบ RISMEP Application -การมอบ X-Stand ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่หน่วยงานเครือข่าย จำนวน 4 หน่วยงาน ในการนี้มี นายชนสรณ์ ทับทิมทอง วศ.ปก. และนางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ นวอ. จากกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งแนะนำระบบ rismep ให้กับหน่วยงานเครือข่ายโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม