ศภ.6 ร่วมกับ กข.กสอ. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขยายผลโครงการ RISMEP จ. ชัยภูมิ


เนื้อหา

วันที่ 22 กันยายน 2563 ชัยภูมิ : ศภ.6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย RISMEP” ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างเครือข่าย RISMEP จ.ชัยภูมิ ในปีงบประมาณ 2564 สำหรับเนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย การแนะนำโครงการ RISMEP โดยเจ้าหน้าที่ ศภ.6 การระดมความคิดเห็น (Focus group) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน SMEs เพื่อระบุปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ในพื้นที่ และการนำเสนอระบบ RISMEP Application โดยเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. ในการนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 30 คนโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม