สกลนครรวมทีมผลักดันเครือข่าย RISMEP สู่การส่งเสริมและพัฒนา SMEs


เนื้อหา

วันที่ 24 พ.ย. 63 : ศภ.5 และกข.กสอ. ร่วมกับ สอจ. พร้อมทั้งหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 14 หน่วยงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โดย ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธาน ในช่วงแรกเป็นการทำความรู้จักโครงการ RISMEP และแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ RISMEP โดยคุณนิษฐนัญญ์ เทพสุข และคุณนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ กข.กสอ. ต่อจากนั้น เป็นการหารือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาง ศภ.5 สอจ.และหน่วยงานเครือข่ายมีมติใ้ห้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะร่วมกันผลักดันส่งเสริมในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและสมุนไพรในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงาน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ ตามแนวยุทธศาสตร์จังหวัด "มหานครแห่งพฤษเวช" ของจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นที่ได้จากการประชุมกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อยกระดับและพัฒนากัญชงและกัญชา สู่ธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม