กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม สานต่อ RISMEP อุตรดิตถ์


เนื้อหา

จ.อุตรดิตถ์ : 14-15 ธันวาคม 2563 กบ.กข.กสอ. โดย น.ส.อัจจิมา ดาราฉาย และ น.ส.ณัฐพร สุขพลอย ติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดย ผอ.สุนีย์ แก้วสมศรี ผกบ.ศภ.2 กสอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่อุตรดิตถ์ (Action Paln) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์ SME ไทย สภาอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง Action Plan ดังกล่าวจะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาวิธีการและช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ต่อไปโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม