Kick off RISMEP อำนาจเจริญ รวมพลังหน่วยงานเครือข่าย ช่วยเหลือ SMEs


เนื้อหา

จ.อำนาจเจริญ : วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 โดยนายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม และนางแพงศรี พงษ์เกษม ร่วมกับ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย น.ส.ณัฐพร สุขพลอย และนายชนสรณ์ ทับทิมทอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental Scan)” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นของหน่วยงานเครือข่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย กข.กสอ. ศภ.7 กสอ. และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ใน จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และสมาพันธ์ SME ไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ซึ่งข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ จะใช้เป็นตัวกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของเครือข่ายฯ ที่ใช้ในการสนับสนุน และส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ต่อไปโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม