กข.กสอ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร


เนื้อหา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : กบ.กข.กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชงและกัญชา เป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ สามารถให้บริการธุรกิจอุตสาหรรม กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ได้ โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผอ.ศภ. 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากนั้น นางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ และนางสาวนิษฐนัญญ์ เทพสุข (กบ.กข.กสอ.) ได้แนะนำวิธีการใช้งานระบบ I-Industry และ ระบบ ThaiSP หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการแนะนำระบบ RISMEP และแนวทางการ Consult Online ผ่านระบบ RISMEPโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม