กข.กสอ. เสริมแกร่ง SP ช่วยธุรกิจ SME เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด Lean Environment


เนื้อหา

กรุงเทพฯ : 22 ก.พ. 64 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระชับองค์กร สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Lean Environment“ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 22, 25 ก.พ. 64 และ 1, 4, 8 มี.ค. 64 และจะมีการฝึกปฏิบัติการนำเสนอ ระหว่างวันที่ 15 - 17 มี.ค.64 โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีทักษะ และองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการจัดการปัญหามลพิษที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทาง กข.กสอ. จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คนโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม