ศภ.1 กสอ. ลงพื้นที่สร้างเครือข่าย RISMEP จังหวัดลำปาง มุ่งใช้พลังเครือข่ายยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME


เนื้อหา

วันที่ 10 มีนาคม 2564 จ.ลำปาง : นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME โดยมีนายสุภกิจ ชัยเมืองเลน ผกบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างแผนกลยุทธ์การให้บริการ SME ของเครือข่ายหน่วยงานให้บริการ SME จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยรูปแบบการสัมมนา เป็นการแบ่งกลุ่ม Workshop ระดมความคิดเห็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. “พลังของเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” 2. “การวิเคราะห์ศักยภาพการให้บริการ SME เครือข่าย RISMEP ลำปาง” และ 3. “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” การสัมมนาในวันนี้ มีหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน จาก 15 หน่วยงาน ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปางโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม