ศภ.9 กสอ.ขับเคลื่อน RISMEP ชลบุรี มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย


เนื้อหา

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 มอบหมายให้ นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และ นางสาวอรพิน พุฒิพัตร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME (RIMEP) จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และปรับแผนกิจกรรม Action Plan การดำเนินงานโครงการ RISMEP โดยมีการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม ดังนี้ 1. การทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ และการฝึกอบรมในการพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการในพื้นที่ 2. การอนุมัติแผน (Action Plan) 3. การติดตามประเมินผลการทำงานของเครือข่าย 4. การพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (SP) ฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 โดย ศภ.9 กสอ. 5. พัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน โดย เครือข่าย RISMEP ชลบุรี 6. หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันช่วยเหลือ SME โดยการออกบูธช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำ (Service Conference) โดยมีสมาขิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 คน และมีเจ้าหน้าที่จาก กข.กสอ. เข้าร่วมชี้แจงการใช้งานระบบส่งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายต่อไปโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม