ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี เรื่อง “การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี” และการใช้ระบบ RISMEP WEB


เนื้อหา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะทำงานเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี เรื่อง “การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี” และการใช้ระบบ RISMEP WEB APPLICATION ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ภายใต้กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME จากห้องประชุม ศภ.8กสอ. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงาน BDS และ SP เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 ท่าน วาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ 1. เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 2. การพิจารณาช่วยเหลือ ส่งต่อผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ 3. การแนะนำการใช้ระบบ RISMEP WEB APPLICATION แก่หน่วยงานเครือข่ายและที่ปรึกษา ผลของการประชุม : 1. มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 2. สามารถส่งต่อบริการให้หน่วยงานเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่แสดงความประสงขอรับบริการจากเครือข่าย จำนวน 10 ราย โดย นางเฉลา ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ นางสาวอุดมรัตน์ วุฒิสาร ผกบ.ศภ.8 กสอ. นางกัญญานิษฐ์ เปี่ยมวิไล นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นางสาวศุภาลัย การบรรจง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นางสาวเทพสุดา สุดเสนาะ นักวิชาการอุตสาหกรรมและนายปรีดี สว่างศรี ช่างเครื่องมือกล ทำหน้าที่เป็นเลขาในการประชุมโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม