ค้นหาบุคลากร

ค้นหา

จังหวัดต้นสังกัด

หน่วยงานในกำกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่าย ที่ปรึกษา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 53 ราย 355 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 31 ราย 208 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร 18 ราย 110 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี 1 ราย 28 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น 14 ราย 255 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 40 ราย 103 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย 126 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี 41 ราย 397 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี 19 ราย 67 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 36 ราย 291 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา 42 ราย 84 ราย